Kurumsal Bilgiler

Hakkımızda

Dostlar Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Federasyonu, merkezi Ankara olmak üzere 22 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuştur. Federasyonumuz şu faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur; üyelerinin ve halkın maddi –manevi – sosyal – kültürel ihtiyaçlarının karşılanması; üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması; eğitim, kültür, tarih, edebiyat alanında faaliyetler yapılması ve buna yönelik kurumlar açılması; yayınlar ve raporlar hazırlanması; Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında insan hakları ihlalleri, yoksullukla, ırk – cinsiyet – inanç – mezhep – bölge vs. ayrımcılıkları ile mücadele etme; demokratik hak ve özgürlüklerin ve inanç hürriyeti – eğitim hürriyeti – yaşama hakkı – fikir ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarının yerleşmesi için çalışmalar yapmak, Tabii afet gibi durumlarda bölge halkına yardım yapma ve temel ihtiyaçlarını karşılama; açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölgelere insani yardımları yapma; yukarıda belirtilen alanlarında incelemeler yapma, raporlar hazırlama, ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara sunma; bu ve benzeri amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi; ülke içinde ve dışında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması. Merkezi Ankara’da bulunan Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği ile kuruluş amaçları benzer olan Erzincan Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği, Çankırı Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği, Kayseri Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği, Çorum Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği, Sorgun Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği bir araya gelerek 22.05.2015 tarihinde kısa adı “Dost Dernekler Federasyonu” olan “Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Dernekleri Federasyonu”nu kurmuşlardır. Altı kurucu derneğin yanı sıra ülkemizin değişik il ve ilçelerinde kurulum sürecini tamamlamış 42 Dost Dernek ile kurulum süreci tamamlanmak üzere olan 5 dost derneğin Federasyonumuza katılma yönündeki istekleri Federasyonumuzca değerlendirilmekte olup mevzuatlar doğrultusunda yapılacak işlemler neticesinde Federasyonumuz önümüzdeki birkaç ay içerisinde 60 civarında Dost Derneğini temsilen ülkemizin adından söz ettiren en güçlü Sivil toplum kuruluşları arasında yer alacaktır.

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

RAMAZAN YILMAZ
Başkan
İSKENDER MİNAR Başkan Yardımcısı
HÜSEYİN GÜNGÖR Genel Sekreter
DURMUŞ ERYILMAZ Sayman
ABDULLAH ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi
GALİP ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
ARİF MALKOÇ Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

ŞEVKİ YILMAZ TAHSİN AYDIN OSMAN TOSUN KENAN BOZKURT ABDULLAH ATIL N.RECEP ÖZDOĞAN İBRAHİM BÖLÜKBAŞI

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

EYYÜP AKBUDAK FAHRETTİN ÖZKUL BEKİR SERTADIM

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

TURHAL ÇETİN İSMAİL BİÇER AYDIN YANMAZ

DOSTLAR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı ve Merkezi

Madde 1 – Federasyonun Adı: “Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Dernekleri Federasyonu” dur. Kısa Adı: “Dost Dernekler Federasyonu” dur. 

Federasyonun merkezi Ankara’dır.

 Federasyonun Amacı, Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Federasyonun amacı; üyelerinin ve halkın maddi – manevi – sosyal – kültürel ihtiyaçlarının karşılanması; üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması; eğitim, kültür, tarih, edebiyat alanında faaliyetler yapılması ve buna yönelik kurumlar açılması; yayınlar ve raporlar hazırlanması; Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında insan hakları ihlalleri, yoksullukla, ırk – cinsiyet – inanç – mezhep – bölge vs. ayrımcılıkları ile mücadele etme; demokratik hak ve özgürlüklerin ve inanç hürriyeti – eğitim hürriyeti – yaşama hakkı – fikir ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarının yerleşmesi için çalışmalar yapma; tabii afet gibi durumlarda bölge halkına yardım yapma ve temel ihtiyaçlarını karşılama; açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölgelere insani yardımları yapma; yukarıda belirtilen alanlarında incelemeler yapma, raporlar hazırlama, ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara sunma; bu ve benzeri amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi; ülke içinde ve dışında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile kurulmuştur.

Madde 3 – Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için;

3.1) Yeni üyeler alınmasını özendirir ve üyeler kaydeder.

3.2) Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir artırıcı projeler uygular.

3.3) Gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurabilir, konfederasyon kurabilir veya kurulu bir konfederasyona katılabilir. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar.

3.4) Kurs, seminer, konferans, çalıştay, sempozyum, panel, açık oturum ve forum gibi eğitim çalışmaları düzenler.

3.5) Federasyon bünyesinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

3.6) Amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

3.7) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, basılı, sesli, görüntülü, dijital yayınlar yapmak veya yaptırmak ayrıca çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır.

3.8) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yurt içi ve yurt dışında yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, kermes, sportif ya da turistik nitelikli geziler vb. her türlü yasal etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

3.9) Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yapabilir.

3.10) İhtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir veya işletebilir.

3.11) Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir; gerekli izin alınarak federasyonların kurabileceği tesisleri kurabilir.

3.12) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.

3.13) Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

3.14) Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında insan hakları ihlalleri, yoksullukla, ırk – cinsiyet – inanç – mezhep – bölge vs. ayrımcılıkları ile mücadele eder. Demokratik hak ve özgürlüklerin ve inanç hürriyeti – eğitim hürriyeti – yaşama hakkı – fikir ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarının yerleşmesi için çalışmalar yapar.

3.15) Tabii afet durumlarında bölge halkına yardım yapar ve temel ihtiyaçlarını karşılar. Açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölgelere insani yardımları yapar.

3.16) Yukarıda belirtilen alanlarında incelemeler yapar, raporlar hazırlama, ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara sunar.

3.17) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açar.

3.18) Taşınır -  taşınmaz mal edinir.

3.19) Öğrencilere burs temin eder, burs verir.

3.20) Federasyona veya Federasyona bağlı derneklerin ihtiyaçı olan kütüphane, okuma salonu, etüt merkezi ve yurt gibi ihtiyaçları karşılayacak tesisleri kurar, bu tesisleri kurmak için ilgili mercilerden gerekli izinleri alır.

 

Üyelik

Madde 4 – Yasal olarak bir engeli bulunmaması şartı ile federasyon ile benzer amacı taşıyan dernekler federasyona üye olabilirler.

         4.1) Üyelik İşlemleri

Federasyona yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         4.2) Üyelikten Çıkma

         Üyelik; üyelikten çıkma isteği (istifa) ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak çıkma isteğini bildirmekle; istek yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları; istifa dilekçelerinin yönetim kuruluna ulaştığı aya kadar (ulaştığı ay dâhil) devam eder. Ödenmeyen mali yükümlülükler konusunda federasyon yönetim kurulu her türlü yasal yollara başvurabilir.

         4.3) Üyelikten Çıkarılma

         Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır.

         a) Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,

         d) Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,

         e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

         Sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, hakkında tespit yapılan üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

         4.4) Üyelerin Hak Ve Yükümlülükleri

         Her üyenin federasyon faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her dernek genel kurulda eşit sayıda delege ile temsil edilir. Her derneğin, federasyon genel kurulunda belirlenen ödentiyi ödeme ve federasyon tüzüğünde belirlenen usul ve esaslara uygun davranma yükümlülüğü vardır.

 

Federasyon Organları

Madde 5 – Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Genel Kurul,

5.2) Yönetim Kurulu,

5.3) Denetim Kurulu,

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir hesap dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurularından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir ay içinde asil üyeliğe çağrılır.

 

5.1) Genel Kurul

         5.1.1) Genel Kurulun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı

         Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

         a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 3 (üç) yılda bir kez Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte yine yönetim kurulunca belirlenecek gündem ile toplanır.

         Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.   Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

         5.1.2) Çağrı Usulü

         Her dernek genel kurulda 5’er (beş) delege ile temsil edilir. Üye derneklerce genel kurullarında belirlenen 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek delege dernek genel kurulunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde federasyon yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek şartıyla Dernekler Yönetmeliği’nde belirlenen duyuru usullerinden en az biri kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

         Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

         Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

         5.1.3) Toplantı Usulü

         Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

         Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

         Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

         Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Katılım ve oy kullanma imzaları tek bir imza halinde değil ayrı ayrı imzalar şeklinde olmalıdır. Bu sebeple aynı listede iki ayrı kutucuk olabileceği gibi ayrı ayrı listeler de olabilir.

         Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

         Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

         Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

         Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

         5.1.4) Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

         Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, kurulların seçimi hariç olmak üzere oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

         Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

         Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

5.1.5) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile federasyon üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

5.1.6) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         a) Federasyon organlarının seçilmesi,

         b) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

         c) Yönetim ve denetim kurulları raporları görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         d) Hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         e) Federasyon için gerekli olan taşınır - taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır - taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         f) Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         g) Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         h) Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         i) Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         j) Federasyonun vakıf ve sandık kurması,

         k) Federasyonun fesih edilmesi,

         l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer organlarına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

         5.2) Yönetim Kurulu

         5.2.1) Yönetim Kurulunun Teşkili

         Yönetim Kurulu, 7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

         5.2.2) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vererek federasyonu temsil ettirmek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe ile federasyon çalışmalarıyla ilgili yönetmelikler hazırlayarak genel kurula sunmak,

c) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır - taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

ç) Kira sözleşmesi yapmak, burs verilecek öğrencileri ve burs miktarlarını belirlemek, açılacak tesislere uygun şartları taşıyan yönetici atamak,

d) Gerekli görülen yerlerde (Yurt içinde Yut dışında) temsilcilik açılmasını sağlamak,

e) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

f) Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

g) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

h) Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

i) Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

         j) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

         5.3) Denetim Kurulu

         5.3.1) Denetim Kurulunun Teşkili

         Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         5.3.2) Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

         Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Federasyon Komisyonları

Madde 6 – Federasyon komisyonları aşağıdaki gibidir:

         1. Disiplin Komisyonu

         2. Danışma Komisyonu

         6.1) Disiplin Komisyonu Teşkil Görev Ve Yetkileri: federasyon delegeleri arasından 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak federasyon genel kurulu tarafından seçilebilir. Zorunlu organ değildir. Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

         Yönetim kurulu tarafından kesin çıkarma talebi ile sevk edilen federasyon üyesi dernekler, delegeler, diğer komisyon başkan ve üyeleri hakkında talebin kurula ulaşmasından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde gerekçeli olarak karar verir. Bu süre zorunluluk halinde 15 (on beş) gün daha uzatılabilir. Disiplin komisyonunda cezalandırılması istenilen kişi ya da derneğin savunması alınır. Disiplin komisyon kararını yönetim kuruluna sunar. Yönetim kuruluna sunulan karar tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir. Kararlar Yönetim kuruluna verilir.

6.2) Danışma Komisyonu Teşkil Görev Ve Yetkileri: Federasyon zorunlu organı niteliğinde olmayan, fikir – bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanılacak gerçek ve tüzel kişilerden oluşacak danışma komisyonu oluşturulabilir. Danışma komisyon üyelerinin dernek üyesi veya federasyon üyesi olması zorunlu değildir.

 

Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde 7 – Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

7.1) Üye Aidatı: Üyelerden alınacak giriş ve yıllık aidatlar yönetim kurulunca belirlenir.

7.2) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

7.3) Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

7.4) Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler.

7.5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan izne binaen yapılacak faaliyetlerden toplanacak bağış ve yardımlar.

7.6) Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7.7) Sair diğer gelirler.

 

Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 8 – Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

8.1) Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

8.2) Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

         1 – Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

         2– Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

         3 – Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

         4 – İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

            b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

         1 – (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

         2 – Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

         Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin veya Envanter Defterinin tutulması zorunlu olmadığı için federasyonca tutulmayacaktır.

 

8.3) Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

8.4) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemler

Madde 9 – Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunlu.

          9.1) Alındı Belgeleri

          Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

9.2) Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek – 19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

9.3) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

          Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi ve Bildirim Yükümlülüğü

Madde 10 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

10.1) Beyanname

Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

10.2) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

          Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi DERBİS sistemi üzerinden mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

10.3) Taşınmazların Bildirilmesi

          Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

          10.4) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

          Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

          Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

10.5) Değişikliklerin Bildirilmesi

          Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde mülki amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 11 – Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından hem federasyon merkezinin bulunduğu hem de temsilciliğin bulunduğu yerdeki mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, federasyon genel kurulunda temsil edilmez.

 

Federasyonun İç Denetimi

Madde 12 – Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Federasyonun Borçlanma Usulleri         

Madde 13 – Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelirleri ile karşılanamayacak miktarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 14 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür (üçte ikisidir). Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 15 – Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür (üçte ikisidir). Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

15.1) Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki amirliklerce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğe bildirilmesi ve yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 16 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyonlar hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1 – Federasyon Kurucuları

 

1. Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği ANKARA

 

2. Sorgun Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

 

3. Kayseri Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

 

4. Çorum Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

 

5. Çankırı Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

 

6. Erzincan  Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

 

 

         GEÇİCİ Yönetim Kurulu Üyelerinin;

         Adı ve Soyadı       :                            Görev Unvanı              :

1. Ramazan YILMAZ                                                  Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

2. İbrahim BÖLÜKBAŞI                                             Geçici Yönetim Kurulu Üyesi          

3. Galip ŞAHİN                                                              Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

4. Kenan BOZKURT                                                    Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

5. Abdullah ÖZKAN                                                     Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

6.Şevki YILMAZ                                                           Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

 

 Bu tüzük 16 (On Altı) maddeden ibarettir.